FURRING CHANNEL

วิธีการติดตั้ง

การติดตั้งแปหลังคา

สำหรับหลังคากระเบื้องคอนกรีต
  • ติดตั้งแปหลังคาแถวที่ 1 โดยวัดจากขอบนอกของเชิงชาย มาประมาณ 24 ซม.
  • แปหลังคาแถวที่ 2 ห่างจากแปหลังคาแถวที่ 1 ประมาณ 21 ซม. โดยใช้สันแปหลังคาเป็นจุดกึ่งกลางในการวัด (Center to Center)
  • ติดตั้งแปหลังคาแถวถัดไป โดยเว้นระยะห่างประมาณ 21 ซม. เท่าๆกันทุกช่วงจนถึงยอด
  • แถวบนสุด (ยอด) สันหลังคา ให้วางแปหลังคาห่างจากจุดสูงสุด ของจันทัน ประมาณ 5-7 ซม.โดยวางทั้ง 2 ข้างให้เท่ากัน
  • จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการมุงกระเบื้องหลังคาคอนกรีต


ตัวอย่างการคำนวณจำนวนแปหลังคา
แปหลังคา หนา 0.55 มม. ยาว 4 ม.
พื้นที่หลังคา X 1.20 = จำนวนแปหลังคาที่ใช้โดยประมาณ

แปหลังคา หนา 0.55 มม. ยาว 6 ม.
พื้นที่หลังคา X 0.75 = จำนวนแปหลังคาที่ใช้โดยประมาณ